“Yasadışı Balık Satışlarını Sonlandırma Girişimi” Konusunda; Ortak Kampanyaya Davet - CarpTR

Geri Git   CarpTR > CarpTR - The Turkish Angler Team > Yazı ve Yorumlar

Yanıtla
Konu Araçları Görünüm Modları
Okunmamış 15-01-13   #1
Talip Girgin
Member
 
Talip Girgin kullanıcısının avatarı
 
Talip Girgin
Giriş: 08-05-2010
Konum: İstanbul
Mesaj: 40
Meslek: Ferforje
Varsayılan “Yasadışı Balık Satışlarını Sonlandırma Girişimi” Konusunda; Ortak Kampanyaya Davet

Günümüz Türkiye’sinde denizel canlı kaynaklarımızın ticari avcılık yönünden işletilmesi ve değerlendirilmesi konusunda son derece olumsuz bir süreçten geçilmektedir. Kaynak yönetiminde avcılık ile ilgili olarak doğru kararların alınması yeterli değildir. Avın tüketiciye kadar ulaşan halkasında da izlenmesi esastır. Diğer bir ifade ile yapılan avlanmalarda olası suiistimallerin ortaya çıkarılması ve bunların bir daha oluşmamasını sağlayacak caydırıcılık unsurunu yaşama geçirtecek ana etmen de denetimdir.

Balıkçılık konusunda yıllardır çözüm bekleyen birincil düzeydeki konu avın tüketime giden süreçte sağlıklı denetim oluşumundan yoksunluğu olmuştur. Bu yoksunluk beraberinde sucul canlı kaynakların sürdürülebilirliğine gölge düşürmüş ve avcılıkları verimli olmaktan arındırmıştır. Haliyle balıkçılık sektörünün bir bütün olarak yıllardır yakınmasının temelinde yatan neden budur.
Balıkçılığımızda oluşan olumsuzluğu çok sade bir düzenleme ile olumluluğa dönüştürmek olasıdır. Bunun için çok paydaşlı bir platformun ortaklaşa benimseyeceği hususlar çerçevesinde, yerel yönetimlerin doğrudan yükümlülük almalarının sağlanması ile balıkçılığımızın düzlüğe çıkarılması işten bile değildir. Buna neden gereksinim bulunmaktadır sorusunu Türkiye’nin balıkçılık yönetimi konusunda yaşadığı yarım yüzyıla yakın süreci izlemekte yarar var.

Su Ürünleri Kanunu 1971 yılında günümüzden tam 42 yıl önce yürürlüğe girdi. Amaç tüm balıkçılık hizmetlerinin tek elden yürütülmesini sağlamak ve ülke balıkçılığını kalkındırmaktı. Bunun için ilkin 1972 yılında Su Ürünleri Genel Müdürlüğü kuruldu. Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nün Tarım Bakanlığı bünyesinde olması nedeniyle bakanlığın yurt sathında yayılmış bulunan diğer tüm kuruluşları da Su Ürünleri Kanununun yürütülmesinde ve izlenmesinde paydaş oldular. Hatta bu kanunun uygulama yetkisi köy muhtarlıklarına bile verilmişti.Ne var ki merkezi otorite tüm iyi niyetli programlar ve tasarımlar konusunda idari başarıyı yakalamış ise de teknik konularda ayni başarı çizgisi yakalayamamıştır. Bunda hiç kuşkusuz balıkçılık örgütünün kuruluş yıllarında konunun gereği olan çağdaş personel yapılanmasının göz ardı edilmesinin büyük etkisi olmuştur. Bu sağlıksız uygulama yönetim ve karar verici mekanizmalarda doğal olarak sağlıklı kararlar alamamasının da bir nedenini oluşturmuştur.

Daha sonraki zaman dilimlerinde Tarım Bakanlığı bünyesinde olan düzenleme ve reorganizasyonlarda balıkçılık konusunun öneminin bakanlık bünyesinde ağırlığını ortaya koyamamasında yönetim kadrolarının yetersizliği de önemli rol oynamıştır. Nitekim bunun sonucu olarak genel müdürlük ilkin daire başkanlığı statüsüne dönüştürülmüş, akabinde bu kuruluş da lağvedilmiştir. Daha sonraları balıkçılık, reorganizasyon uygulamalarında oluşturulan tüm yeni yapılandırmaların içerisinde cılız bir birim konumunda kalmışlardır.

Haliyle bütün bu dağınık yapılanma, kaynakların devlet tarafından yönetiminde ve onun sürdürülebilirliğinde zafiyetler yaratmıştır. Yakın zamana kadar geçen 40 yıllık süreç içerisinde balıkçılık sektörüne egemen olanlar özellikle av yasakları konusunda sürdürülebilir kalkınma kurallarını dikkate almadan siyasi platformu da kullanarak merkezi otoriteye baskı uygulamışlar ve istediklerini elde etmişlerdir.


Ne var ki geçen 40 yıllık süreçteki tüm olumsuzluğun bedeli olarak sucul canlı kaynak stokları aşırı avcılık sonucu çökmüş ve avcılıklar verimlilikten uzaklaşmıştır. Haliyle bu durum balıkçılığın ilgi alanına giren tüm kesimlerde yakınma ve hoşnutsuzluk yaratmıştır. Hoşnutsuzlukların tavan yaptığı dönemde 03.06.2011 tarihinde Kanun Hükmünde Kararname ile Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Bu oluşum balıkçılığın geleceği ile ilgili umutların da yeşermesinin nedenini oluşturmuştur.

Nitekim 40 yıldır uyuyan dev konumundaki merkezi otorite balıkçılıkta yapılan hatalardan biri olan üretimi arttırıcı politikaları tamamen terk ederek, “verimli avcılığa geçiş” ile “sürdürülebilir balıkçılığa geçiş” dönemini başlatmıştır. Bunun sonucu olarak su ürünleri avcılığında günümüze kadar alınamayan kısmi de olsa reform addedilebilecek kararları alma durumunda olmuştur. 1 Eylül 2012 – 31 Ağustos 2016 dönemini kapsayan 3/1 No’lu Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ bunun somut göstergesidir. Nitekim bu kararların alınmasının sivil toplum örgütlerinde ve sorumlu balıkçılık ilkesini benimseyen kesimde ilk kez yarattığı memnuniyet göz ardı edilemez. Bunu gelecekte reform niteliğinde pek çok kararın takip edeceği kuşkusuzdur. Köprülerin altından çok sular geçmiştir ve uyuyan dev bir daha uyuma hakkına sahip olmamacasına uyanmıştır.(Bu kararlar, sorumluluğunu bilen siz dostlarımızın talepler doğrultusunda; devletimizin çıkardığı yasalara mail ve Faksları ile destek vererek sağlanmıştır. Desteğiniz sürdükçe daha radikal çözümler ve projeler gelecektir. Çalışmalar bu yönde sürmektedir)

Ülke balıkçılığının kalkınmasında karar alıcı mekanizmanın merkezi otorite olduğu kuşkusuzdur. Ancak alınan kararların olumlu sonuçlar vermesi uygulama platformlarının takip, kontrol ve denetlemesi ve bu mekanizmanın devamlı ve iyi çalışması ile olasıdır. Peki, kim yapacaktır bu denetlemeyi? 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu mahalle muhtarından kolluk gücüne kadar kanunun uygulanmasından herkesi sorumlu kılmaktadır. Kanunun gayet açık olmasına rağmen geçmişteki uygulamalara baktığımızda durumun hiçte böyle olmadığını görmekteyiz. Her ne kadar Su Ürünleri Kanunu her kurumu görevlendirmiş ise de ne yazık ki görevlendirdiği kurumların kendi kanunlarında ya da yönetmeliklerinde 1380 Sayılı Kanunun getirdiği sorumluluklara hiç değinilmemiş. Hal böyle olunca da yasalardaki boşluklar nedeni ile kanun ile sorumlu olan kamu kurumları görevlerini yerine getirememe konumunda kalmışlardır.(Bunu anlamak çok basit; ortaya somut bir ifade koymadan, yasayı çıkaranlara ve tamamen gönüllü çalışan doğa dostlarına karşı her olayı kişiselleştirip saldıranlar; denizlerimizdeki katliamın birinci sorumlularıdır! Muhtemelen Sahil Güvenliğin yasak bölgelerde yakalayıp ceza kestiği makbuzların üzerinde aynı adamların isimleri yazıyor olmalı! Allah bu tip insanların şerrinden denizlerimizi ve görevini yapan insanlarımızı korusun. Denizlerimizi yağmalayan korsan zihniyete rağmen, çocuklarımızın geleceği için balıklarımızı korumaya kararlı insanlarımıza selam olsun...)

Balıkçığımızın sevk ve idaresini düzenleyen 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunun uygulanması konusunda ülkesel düzeyde belediyeler ve zabıta teşkilatları da sorumlu tutulmuştur. 1380 Sayılı Kanunun bu açık ve net görevlendirmesine rağmen, belediyelerin kuruluş, görev ve yetkilerini belirleyen Belediyeler Kanununun içeriği balık satış noktalarındaki 1380 Sayılı Kanunun öngördüğü denetim ve kontrolleri kapsamamaktadır. Haliyle bu durum bir noksanlığı sergilemektedir. Mevcut Belediyeler Kanunu ve zabıta yönetmelikleri, belediyeleri balık ticarethanelerinin sadece gıda güvenliği ve balık satış noktalarının sağlık koşullarına uygunluğu açısından denetlenmesi ile sınırlı kalmaktadır. Böylelikle yasa düzenlenmesi aşamasında gözden kaçırılan bu eksiklik nedeni ile yükümlülük lojistik ve kadro alt yapısı yeterli olmayan Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kalmıştır. Oysa genel müdürlüğün görevi bu olmamalıdır.

Diğer taraftan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı sucul kaynakların korunması konusunda yakın geçmişte göz ardı edilemeyecek düzeyde olumlu bir adım atmıştır. Şimdi yapılması gereken ise eşgüdüm ve koordinasyonun hayata geçirilmesi için revize yasal düzenlemelerin yapılmasıdır. Bunun için öncelikli iş ülkesel çapta avlanması ve satılması yasaklanmış tüm su ürünlerinin kontrol altına alınarak otoriter bir sistemin kurulmasına önayak olmaktır.

Haliyle Belediyeler Kanununda 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamı ile örtüşen gerekli düzenlemeleri yapmak, söz konusu edilen boşluğu gidermek için Belediyeler bünyesinde “Su Ürünleri Birimi” kurulmasını ve bu birimlerde de “su ürünleri teknik personel” istihdamını kanun marifetiyle zorunlu hale getirmektir.(Robocop zabıtalar çoğalmalı ve konu üzerinde eğitilip; sistemin en etkili denetleyicisi olmalılar.)

Böylelikle Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğün omuzlarındaki yükü eylem birliği ile hafifletmek veya kaldırmağa olanak sağlanmış olacaktır.
Bu eylem birliğini imza kampanyasına dönüştürerek sorunu ve öneriyi siyasal iktidara hep beraber taşımak ortak hedef olmalıdır.

(İşte bize yeni görev)

Özümsenmiş haliyle; Yasadışı balık ticaretinin engellenebilmesinin en gerçekçi çözüm yolu, acilen balık satış yerlerinin ve su ürünleri ticaretinin karadaki denetimleri Belediye Zabıta Teşkilatlarına devredilmeli ve bu durum kanun marifeti ile zorunlu hale getirilmelidir. Bunun için de:
1) Belediyelerin kuruluşu ve görevlerini belirleyen kanunun 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu paralelinde tashih edilerek, belediyelerin balık satış noktalarında 1380 Sayılı Kanun kapsamında görev yapmalarının zorunlu hale getirilmelidir.
2) Belediyeler bünyesinde balıkçılık ile ilgili olarak bir balıkçılık birimi kurulmalıdır.
3) Balıkçılık biriminde görev yapacak bireyler konu ilgilisi fakülte, yüksek okul veya meslek lisesi mezunlarından oluşmalıdır.

Bu talepleri yasaya dönüştürebilmek ve ilgili tüm resmi kuruluşlara yansıtmak amacıyla sizleri ortak kampanyaya paydaş olarak davet ediyoruz.

GELENEKSEL BALIKÇILIĞI YAŞATMA DERNEĞİ…

Gönüllü, Doğa Dostu;
M.Talip Girgin


Not: Yazıda kullanılan tüm resimler, İnternet "görseller" Google arama motorundan alınmıştır. Sahiplerine teşekkür ederiz!
____________________________________________________
Talip Girgin
K.çekmece/İstanbul
1962
Talip Girgin is offline   Alıntı Yaparak Cevapla
Okunmamış 16-01-13   #2
FoxCarp
Administrator
 
FoxCarp kullanıcısının avatarı
 
Erdinc Hatib
Giriş: 29-02-2008
Konum: Istanbul
Mesaj: 1,723
Meslek: Ihracat Uzmanı
Varsayılan

Talip Abi, öncelikle çok acı bir konuya değindiğin için teşekkür ederim. Sanırım forum üyeleri de acı olduğundan pek yorum yapmak istemiyor. Gerçekten tahmin ettiğimiz rantların döndüğü bu konuda bizlerin yapacağı çok şey yok. Ancak federasyon kurabilirsek sesimizi duyurabiliriz. Şu anda iç sulardaki, ki onlar çok dafa mini rantların döndüğü konularda maalesef başarılı olduğumuz söylenemez. Dolayısıyla eğer başka dernekler de bu konuda çalışma yapıyorsa seve seve destek veririz.
____________________________________________________
Erdinç, 1972
Istanbul, Avcilar, A-Rh+
\'VIVA CARPIO!\'

To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
FoxCarp is offline   Alıntı Yaparak Cevapla
Okunmamış 17-01-13   #3
Talip Girgin
Member
 
Talip Girgin kullanıcısının avatarı
 
Talip Girgin
Giriş: 08-05-2010
Konum: İstanbul
Mesaj: 40
Meslek: Ferforje
Varsayılan

Alıntı:
FoxCarp tarafından gönderildi Mesajı Görüntüle
Talip Abi, öncelikle çok acı bir konuya değindiğin için teşekkür ederim. Sanırım forum üyeleri de acı olduğundan pek yorum yapmak istemiyor. Gerçekten tahmin ettiğimiz rantların döndüğü bu konuda bizlerin yapacağı çok şey yok. Ancak federasyon kurabilirsek sesimizi duyurabiliriz. Şu anda iç sulardaki, ki onlar çok dafa mini rantların döndüğü konularda maalesef başarılı olduğumuz söylenemez. Dolayısıyla eğer başka dernekler de bu konuda çalışma yapıyorsa seve seve destek veririz.
Sevgili kardeşim GELBALDER derneği bu konuda uzman kişilerden kurulmuştur. Bu çağrılara sadece ön ayak oluyor ve asla kendi derneğini öne çıkarmak gibi bir niyeti yok. Yaklaşık dört senedir limit altı yakalanan balıklarımızı gündemde tutarak ve endüstriyel teknelerin kaçak avcılıklarına son vermek için çırpınıyor. Şahsen, Yılbaşından önce Balat'ta Kadir Has üniversitesinde yapılan Marmara sempozyumuna katıldığımda bizzat gördüklerim ve duyduklarım karşısında hayretler içinde kaldım ve hiç düşünmeden fiilen bu oluşumu desteklemeye karar verdim. Bu oluşumu destekleyen dernek ve forum sitelerinden bazıları aşağıdadır. Müsait olduğunuzda yeni kurulan
GELBALDER Derneğinin web sayfasına bir göz atmanızı dilerim. Çinakop yasağı ve 24 metre derinlik yasağı bakanlığa destek veren amatörler sayesinde olmuştur. Ayrıca ilk defa Endüstriyellerin Ankara'ya gidip eli boş gelmesinin sebebi amatör arkadaşlarımızın; "duyuru"muz sayesinde Bakanlığı mail ve fax yağmuruna tuttukları için gerçekleşmiştir.
Sizleri zaman zaman bilgilendirmeye devam edeceğiz. Çocuklarımıza tutabilecekleri, yiyebilecekleri balıkların soyunu, "kaçak" avcılar tüketmeden birlik ve beraberlik içinde olmalıyız. Buna mecburuz. Sevgi ve selamlarımla...

ÇAĞRI ORTAKLARI
1. Küçükyalı Su Ürünleri Kooperatifi
2. SUDAK (Isparta Sportif Olta Balıkçılığı ve Su Hayatını Koruma Derneği)
3. Oltacı Dergisi
4. Merkoder (Mersin Balıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği)
5. Aquila Dalış Merkezi
6. Amatör Balıkçılık Ve Balık Dostları Platformu (http://www.balikdostlari.com/)
7. Balık Avı Net Amatör Balıkçılık Forumu (http://www.balikavi.net/)
8. Balıktayız Amatör Balıkçılık Forumu (http://www.baliktayiz.com/)
9. MAKİDER Mavi Klikya Derneği (Doğa Koruma ve Balıkçılık Araştırmaları)
10. YYK (Yakakent Yelken Amatör Denizcilik Gençlik Ve Spor Kulübü)(http://yakakentyelken.blogspot.com/)
11. Balık Tutkunları Sportif Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Kulübü Derneği (www.baliktutkunlari.com)
12. SÜMDER (Su Ürünleri Mühendisleri Derneği)
13. SAD-AFAG (Su Altı Araştırmaları Derneği)
14. Usta Balıkçıyız Amatör ve Sportif Balıkçılık Forumu (www.ustabalikciyiz.biz)
15. Balık Peşinde Amatör ve Sportif Balıkçılık Forumu (http://www.balikpesinde.com/)
16. Türk Balık Avı www.turkbalikavi.com/forum/
____________________________________________________
Talip Girgin
K.çekmece/İstanbul
1962

Düzenleyen : Talip Girgin - Tarih : " 17-01-13 " - Saat : 12:46.
Talip Girgin is offline   Alıntı Yaparak Cevapla
Yanıtla

Konu Araçları
Görünüm Modları

Forumdaki Yetkileriniz
Konu açma yetkiniz yok
Konularda cevap yazma yetkiniz yok
Eklenti yükleme yetkiniz yok
Kendi mesajlarınızı düzenleme yetkiniz yok

BB code is Açık
SimgelerAçık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu Kapalı

Hızlı Geçiş

 
 


Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2007 - 2009, CarpTR.com
Her hakkı saklıdır.
!! CarpTR.com'da Bulunan Bilgiler veya Dosyalar İzinsiz Kopyalanamaz !!
Saat 02:41.